Laatste aanpassing website op: 27-09-2021
Genereer PDF Print deze pagina

Onderwijs algemeen

Aanleiding
Teveel jongeren ondervinden problemen in hun leerloopbaan waardoor ze te vroeg stoppen met hun opleiding en zodoende geen startkwalificatie halen. Het belang van een startkwalificatie is groot: Het biedt een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een stevige, eigen plek in de samenleving. Dit is niet alleen goed voor de jongeren zelf, maar ook voor de maatschappij en de economie waarin ze leven. Om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan, zijn in Europees verband afspraken gemaakt. Met de zogenaamde Lissabon-akkoorden wil men het aantal leerlingen dat het onderwijs verlaat zonder startkwalificatie (de nieuwe voortijdig schoolverlaters) terugbrengen. Naar aanleiding van de Lissabon-akkoorden heeft de Nederlandse overheid de Aanval op Schooluitval ingezet en landelijk beleid gemaakt rondom voortijdig schoolverlaten. Er zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terug te dringen met 10% per jaar, dat betekent maximaal 35.000 schoolverlaters in 2012 en 25.000 in 2015

Nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die op 1 oktober niet ingeschreven zijn bij een onderwijsinstelling, terwijl dit op 1 oktober van het voorafgaande jaar wel het geval was. Ze zijn niet in het bezit van een  diploma HAVO, VWO, MBO2 of hoger(dus ook jongeren met een diploma Niveau 1 en/ of werk). En ze zijn op moment van uitschrijven nog jonger dan 23 jaar.


Thema’s

Voorkomen van schooluitval is beter dan genezen. De maatregelen om schooluitval aan te pakken zijn preventief en gericht op:

  • Aanpakken bij de bron;
  • Creëren van een soepele overgang tussen schooltypen;
  • Leerlingen bij de les houden;
  • De praktijk als leermeester.


Convenanten
Het Ministerie van OCW heeft in alle 39 Regionaal Meld Centrum (RMC)-regio’s convenanten afgesloten met contactgemeenten en onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn drie verschillende RMC-regio’s in de provincie Groningen, maar in alle drie regio’s worden zoveel mogelijk dezelfde projecten uitgevoerd, zodat er op provinciaal niveau een goede afstemming is. De RMC-regio’s die we onderscheiden zijn: Regio 1 Oost-Groningen, regio 2 Noord-Groningen en Eemsmond en regio 3 Centraal en Westelijk Groningen.

Onderwijsprogramma’s
Als extra stimulans voor de uitvoering van de convenantafspraken, stelt het Ministerie van OCW aanvullende subsidie beschikbaar voor onderwijsprogramma’s. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de maatregelen uit de onderwijsprogramma’s worden ingebed in het onderwijsproces, zodat ook op de lange termijn voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen.

Betrokken partijen
De inzet en samenwerking van diverse partijen is noodzakelijk voor het slagen van de Aanval op Schooluitval. Scholen, gemeenten, RMC’s, jeugdzorg, maatschappelijk werk, werkgevers, CWI’s, politie, justitie én ouders zetten zich samen met het Ministerie van OCW in om het aantal nieuwe schooluitvallers terug te brengen.Email facebook twitter LinkedIn Hyves