Laatste aanpassing website op: 20-05-2019
Generate PDF

Archief nieuwsbrieven

VSV  en toeleiding naar de ‘extra  (bovenschoolse) trajecten’

1 oktober is in ook VSV-land een magische datum. Vanaf dat moment staat de VSV-teller namelijk weer op nul! Het VSV-resultaat van het afgelopen schooljaar wordt daar dan ook (voorlopig) vastgesteld. De eerste voorzichtige ramingen laten zien dat we nog steeds op de goede weg zijn en dat het aantal VSV-ers in de provincie weer verder is gedaald 

Bekijk het volledige artikel ...

Om ook het komende schooljaar (2014 – 2015) verder te dalen met het aantal VSV-ers,  is het van belang om flink te blijven investeren in (en vooral ook gebruik te blijven maken van) de ‘extra (bovenschoolse) trajecten.’ Toeleiding vindt plaats door onderwijs, leerplicht en RMC. Vanwege de teldatum 1 oktober zijn deze trajecten in te zetten voor cursisten die vanaf 1 oktober 2014 staan/stonden ingeschreven en die VSV-er zijn, of dreigen te worden. Dit houdt in dat de extra trajecten alleen beschikbaar zijn voor nieuwe (potentiële) VSV-ers. Oude VSV-ers, uitgeschreven vóór 1 oktober 2014, kunnen dus helaas geen gebruik (meer) maken van deze voorzieningen.

We willen jullie bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar en we wensen jullie uiteraard veel succes met jullie inspanningen om het aantal VSV-ers ook dit schooljaar weer verder te laten dalen.

Gerry Blaauw en Frank Broeders Vervolgaanpak VSV-convenant met een jaar verlengd

In 2012 is het VSV-convenant 2012-2015 ondertekend, met als doel om het aantal VSV-ers verder terug te dringen tot maximaal 25.000 VSV-ers in 2016. De gezamenlijke inspanningen die onderwijsinstellingen en gemeenten in het kader van dit convenant leveren, leiden tot resultaat: de teller staat nu op 27.950 VSV-ers (voorlopige cijfers, gemeten over schooljaar 2012-2013). Nu het laatste convenantjaar van start is gegaan, willen we jullie graag informeren over de vervolgaanpak 

Bekijk het volledige artikel ...

Vervolg
Het huidige VSV-arrangement loopt tot en met schooljaar 2014-2015. In de jaarlijkse voortgangsbrief over VSV (maart 2014) heeft de minister aangegeven dat zij ook na afloop van het convenant door wil gaan met de succesvolle elementen van Aanval op Schooluitval: focus op een regionale aanpak met vo-, mbo-instellingen, gemeenten en andere ketenpartners, resultaatafhankelijke beloning en transparantie over resultaten van onderwijsinstellingen. Bij voorkeur worden deze elementen verankerd in bestaande wet- en regelgeving. Omdat dit tijd kost, heeft de minister besloten om het huidige VSV-arrangement met een jaar te verlengen.

Wat betekent de verlenging concreet?
Verlenging betekent dat alle elementen van de VSV-aanpak een jaar langer doorlopen. Concreet houdt dit het volgende in:

 • De landelijke VSV-doelstelling van maximaal 25.000 VSV-ers in 2016 (gemeten over schooljaar 2014-2015) wordt doorgetrokken: de landelijke doelstelling luidt dan “maximaal 25.000 VSV-ers in 2017” (gemeten over schooljaar 2015-2016);
 • De normpercentages over schooljaar 2014-2015 gaan ook gelden voor 2015-2016, net als de bijbehorende prestatiesubsidie voor individuele vo- en mbo-instellingen;
 • De middelen voor het regionaal programma worden ook voor schooljaar 2015-2016 beschikbaar gesteld. NB. Op basis van de meest recente kwantitatieve en kwalitatieve resultaten en de voortgang van het programma wordt in overleg met de accountmanager het programma verlengd cq aangepast.


Alle vo-, mbo-instellingen en contactgemeenten die het VSV-convenant 2012-2015 hebben ondertekend, ontvangen dit najaar een uitnodiging om het VSV-convenant met een jaar te verlengen. VSV Groningen website update

Alle geregistreerde contactpersonen van de website www.vsvgroningen.nl kregen onlangs het verzoek om hun eigen informatie op deze website te updaten. Hierbij nogmaals onze oproep om uw eigen informatie aan te passen! Hieronder treft u het verzonden bericht aan, met de instructie 

Bekijk het volledige artikel ...

Geachte heer, mevrouw,

De website www.vsvgroningen.nl verstrekt informatie over het thema Voortijdig School Verlaten. De informatie is bestemd voor de volgende doelgroepen:

 • Jongeren
 • Onderwijs
 • Ouders/verzorgers
 • Externe deskundigen
 • Gemeenten
 • Werk(gevers)


Naast deze doelgroepinformatie bevat de website een zoekpagina waarop onder andere informatie over projecten, instellingen en contactpersonen is te vinden. De vsvgroningen projectorganisatie tracht de informatie op de website zo volledig en actueel mogelijk te houden.
Uw eigen instelling kan daarin een actieve rol vervullen! Bij dezen willen wij u wijzen op deze mogelijkheid en verstrekken wij onderstaand nogmaals de hyperlink (URL)*

Nadat u de URL heeft aangeklikt, belandt u automatisch op uw eigen infopagina. U hoeft niet in te loggen of een account aan te maken, u kunt direct aan de slag met het invoeren van de informatie. LET OP: de informatie wordt pas aangepast nadat u op verzenden heeft geklikt. Op uw locatiepagina kunt u de volgende gegevens aanvullen en/of plaatsen:

 • Algemene locatiegegevens (adres, mail, etc.) - naam, e-mailadres en telefoonnummer van locatiemedewerkers die een rol vervullen op het terrein van VSV;
 • Documenten die voor uw locatie relevant zijn in het kader van VSV.

 

Wij hopen van harte op uw medewerking!

Heeft u vragen over deze mail of de VSV Groningen website dan kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen

Gerry Blaauw
Projectleider VSV
06-53326134

*Alle contactpersonen hebben hun eigen unieke URL ontvangen  

VSV en Team050

Sinds februari 2014 maakt Team050 onderdeel uit van de intensieve coaching (PLUS coaching) van VSV Groningen. Nu, een half jaar later, zijn wij nóg enthousiaster over deze samenwerking. Het is ontzettend mooi om te zien dat de leerlingen baat hebben bij de ondersteuning, en dat de eerste startkwalificaties (zo goed als) binnen zijn! 

Bekijk het volledige artikel ...

Team050 biedt ambulante begeleiding aan jongeren. Bij veel van deze jongeren is een diagnose gesteld, bijvoorbeeld ASS, een angststoornis of ADHD, maar wij bieden ook begeleiding aan jongeren die, om wat voor reden dan ook, vastlopen in de thuissituatie, op school, of beide. De begeleiding is doelgericht. In samenspraak met de jongere, school en eventueel ouders maken we een plan van aanpak. Voor de begeleiding zetten we studenten van de studierichting pedagogiek of psychologie in. Deze begeleiders staan onder supervisie van een gedragsdeskundige. Ter illustratie wordt een VSV/Team050 casus beschreven. In deze casus staat Koen centraal:

Koen is 21 jaar en zit in het laatste jaar van de opleiding helpende zorg en welzijn. Koen is veel absent, heeft moeite zijn schoolwerk te plannen en te structureren, levert verslagen niet in, komt afspraken niet na, en komt uit een moeilijke thuissituatie. Team050 start met twee keer per week 1,5 uur begeleiding, om Koen te ondersteunen met het plannen en structureren van schoolwerk, het aangaan/voorbereiden van gesprekken met docenten, zorgcoördinatoren en/of stagebegeleiders, en het controleren of Koen zich aan afspraken houdt en zijn schoolwerk inlevert. Daarnaast fungeert de begeleider als vertrouwenspersoon voor Koen, zodat hij kan praten over zijn thuissituatie en problemen. Ook motiveert en stimuleert de begeleider Koen om naar school te gaan. Koen is uiteindelijk weinig tot niet meer absent, hij kan samen met zijn begeleider zijn schoolwerk plannen en structureren, hij levert zijn verslagen in en komt vrijwel al zijn afspraken na. De begeleiding is inmiddels verminderd naar 1,5 uur per week, en het ziet er naar uit dat Koen in februari zijn startkwalificatie haalt.

Team050 biedt ook begeleiding buiten VSV Groningen om. De begeleiding kan vergoed worden vanuit het PGB, Zorg in Natura of de gelden voor passend onderwijs. Begeleiding is mogelijk vanaf €26,- per uur. Interesse in de mogelijkheden van Team050 voor uw school of kind? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, via telefoonnummer 050-3110019, of kijk voor meer informatie op www.team050.nl Big Five for Life studiekeuzeworkshop

De Jonge Krijger heeft in mei en juni twee bijzondere workshops georganiseerd op het Noorderpoort in Groningen: de Big Five for Life Studiekeuze. De workshop is speciaal voor voortijdig schoolverlaters die de perfecte studiekeuze willen maken. Op basis van hun grootste levenswensen kiezen ze een opleiding. Want wanneer een studie volledig aan de wensen van een jongere voldoet, is naar school gaan geen moeten meer maar willen! 

Bekijk het volledige artikel ...

Vanaf december 2014 is De Jonge Krijger terug in het hoge noorden om nog meer jongeren op weg te helpen naar de opleiding van hun dromen. De workshop is een volledig nieuwe vorm van studiekeuze. Jongeren gaan twee dagen in groepsverband aan de slag met het kiezen van hun opleiding op basis van de Big Five for Life-methode van John Strelecky. De twee meest ervaren Krijgers nemen de jongeren mee op avontuur. Op de eerste dag ontdekken ze de vijf dingen die ze het allerliefst willen doen, zien en ervaren in hun leven. De groep doet samen interactieve oefeningen die de diepste verlangens van de jongeren naar boven halen. Aan het einde van de dag delen ze hun grootste dromen met elkaar.

Dan is het tijd voor het kiezen van een opleiding die bij deze dromen past én waarmee de jongeren ook echt aan een baan komen. Op de tweede dag ontdekken de jongeren welke vaardigheden ze moeten beheersen om te starten met een studie. Ze maken opdrachten in een werkboek die ze helpen hun sterktes en zwaktes te vinden. Daarna gaat de groep op de computer zelf op zoek naar opleidingen en bepalen ze de voor- en nadelen van hun opties. Aan het einde van de dag presenteren ze hun studiekeuze. Ze bespreken ook de stappen die ze nog moeten ondernemen om aan hun gekozen opleiding te beginnen. Doordat de jongeren die voortijdig van school zijn gegaan twee volle dagen bezig zijn met wat ze nu écht willen doen, gaan ze veel beter voorbereid weer terug naar school. De Jonge Krijger laat hen inzien dat het belangrijk is om je dromen te volgen, maar dat je er wel voor moet werken om deze te bereiken.

De komende workshops vinden plaats op 8 & 9 december 2014, 13 & 14 april en 15 & 16 juni 2015 op het Noorderpoort in Groningen. Alle voortijdig schoolverlaters uit regio Groningen zijn van harte welkom om mee te doen met De Big Five for Life studiekeuze.  Aanmelden kan via de VSV website. Meer informatie is verkrijgbaar via Ellen Besseling: 050-5470958 of vsvtrajecten@vsvgroningen.nl, of via www.jongekrijger.nl en info@jongekrijger.nl VSV en Rouw en verliesbegeleiding

Rouw- en verliesbegeleiding is één van de extra trajecten binnen VSV Groningen. Het verlies van een dierbare kan naast het verdriet ook veel problemen geven op school. Een student kan met de leerlingbegeleider van school een aanvraag indienen bij de VSV Groningen voor rouw- en verliesbegeleiding 

Bekijk het volledige artikel ...

Geartsje Schram en Marian Ek bieden deze begeleiding op school aan. School is een vertrouwde omgeving en de afspraak kan ingepast worden in het lesrooster. Hier beschrijven we een praktijkvoorbeeld:

Jenny kwam via een  VSV aanmelding bij ons binnen. Wij namen contact op om een afspraak te plannen voor het kennismakingsgesprek en de intake. De moeder van Jenny is 2 jaar geleden overleden. Het gaat niet zo goed op school. Jenny kan zich moeilijk concentreren en ze voelt een kloof tussen zichzelf en haar medestudenten. Jenny praat makkelijk, ze voelt de ruimte en de behoefte om te praten over haar grote verdriet; het verlies van haar moeder. Moeder was de spil van het gezin. Zij ervaart dat haar veilige thuisbasis weg is. Haar andere familieleden (vader en 2 broers) gaan ieder hun eigen weg. Het voelt als los zand, niet meer als een gezin.

We zijn in totaal 5 keer bij elkaar geweest. Elke keer hebben we vooral gekeken naar de situatie zoals die nu is. Er zijn enkele creatieve werkvormen ingezet. Eerst een oefening om te laten ervaren dat ieder zijn eigen rouw heeft. Vader en broers rouwen ook, maar op hun manier, anders dan Jenny rouwt. Elke manier is goed, ieder zoekt zijn eigen weg daarin. Een andere creatieve opdracht was het maken van een gevoelsdoosje: versier het doosje zoals jij er van binnen en buiten uitziet. Naar aanleiding van het resultaat praten we over haar gevoelens. Het kan verwarrend zijn voor mensen als jij je vrolijke buitenkant laat zien, terwijl je je eigenlijk verdrietig voelt. Dan kan er een kloof ontstaan tussen je klasgenoten, je vader en broers. Durf te zeggen wat je voelt en waar je behoefte aan hebt.

Jenny vertelt de laatste keer dat ze opener is geworden. Ze weet met wie ze goed kan praten over haar gevoelens. Ze beseft nu beter dat ieder zijn eigen rouwproces heeft en dat dit een reden kan zijn, waarom het af en toe botst met haar vader en/of broers. Ze heeft een goed sociaal netwerk om zich heen. Als laatste opdracht liet ik haar een tekening van een doolhof zien. Rouw kan voelen alsof je in een doolhof dwaalt. Waar plaatst Jenny zichzelf op de tekening? Ze bevindt zich nog midden in het doolhof, maar ze voelt zich daar wel veilig. Ze beseft dat er genoeg uitgangen zijn, dat er keus is in het leven. Het gaat weer goed op school en Jenny haalt weer goede cijfers.  Ze komt er wel!Playing for Success 15 – 23 wordt onderdeel van de VSV-voorziening Rebound-mbo

In 2011 is het Noorderpoort gestart met het 3-jarige project Playing for Success voor 15-23 jarigen waarin sport centraal staat. Doel van dit project is potentiële voortijdige schoolverlaters in 10 weken een inspirerend programma aan te bieden in een uitdagende leeromgeving waarna ze in staat zijn om de juiste keuze te maken voor een vervolgopleiding. 

Bekijk het volledige artikel ...

De leeromgeving van Playing for Success is het stadion van FC Groningen, waar de deelnemende jongeren 2 dagen per week les krijgen in de bestuurskamer. De focus ligt op werknemersvaardigheden en het verkrijgen van juiste beroepsbeelden. Werkveldverkenningen maken dan ook onderdeel uit van het programma, evenals sportclinics in samenwerking met topsporters van onder andere FC Groningen, Abiant Lycurgus of Donar.  De sporters vertellen de jongeren over de weg die zij zelf hebben afgelegd om topsporter te worden. Het accent ligt daarbij op het feit dat niet alles vanzelf gaat en dat je tegenslagen (zoals blessures) moet overwinnen om de top te bereiken.

De overige dagen starten de jongeren met een uur fitness in Plaza Sportiva, een omgeving waar de deelnemers doorgaans niet dagelijks vertoeven. Na het fitnessen gaan ze op stage bij één van de bedrijven die gevestigd zijn in of nabij de Euroborg.

De afgelopen drie schooljaren viel het project onder verantwoordelijkheid van het Noorderpoort. In het begin bestond de instroom voornamelijk uit leerlingen die bij het Noorderpoort ingeschreven stonden. Maar het vorige schooljaar 2013 – 2014 zijn er ook veel potentiële uitvallers aangenomen die bij andere ROC’s en VO-scholen uit de regio stonden ingeschreven. Playing for Success 15-23 krijgt daardoor een bovenschools karakter. Mede daarom én vanwege het feit dat deze doelgroep deels overeenkomt met de doelgroep van Rebound-mbo, is Playing for Success 15-23 het komende schooljaar ondergebracht bij de VSV-voorziening Rebound-mbo.

Bij Rebound-mbo is sprake van overbelaste jongeren met multiproblematiek, staat inhoudelijk het onderwijs van de toeleider centraal in een schoolse omgeving en zal de jongere binnen 13 weken worden teruggeleid naar zijn oorspronkelijke opleiding. Bij Playing for Success 15-23 is de problematiek lichter van aard, ligt de nadruk op oriëntatie in combinatie met veel sport en stage in en rondom het stadion van FC Groningen en kiest het merendeel van de jongeren uiteindelijk voor een andere opleiding. Beide trajecten zijn schoolvervangend, en hebben als doel om schooluitval te voorkomen.

Vanaf 1 september 2014 is Playing for Success 15-23 toegankelijk voor alle potentiële schoolverlaters in de leeftijd van 15 – 23 jaar van ROC’s, AOC en VO-scholen in de stad en provincie Groningen.

Wilt u een leerling aanmelden voor Playing for Success 15-23? Dan kan dat vanaf nu via VSV Groningen. U kunt het aanmeldformulier downloaden via www.vsvgroningen.nl onder 'snel naar extra trajecten.'  Desgewenst kunt u een aanmeldformulier aanvragen bij Ellen Besseling, tel. 050-5470958 of via vsvtrajecten@vsvgroningen.nl. De aanmelding voor leerlingen van Rebound-mbo blijft ongewijzigd, en verloopt via de indicatiecommissie.

Voor meer informatie over Playing for Success 15 – 23 kunt u contact opnemen met
Johan Jans, tel. 06 - 14905914, email:
j.jans@reitdiep.nl
Koos Weerts, tel. 06 – 10530627, email: kc.weerts@noorderpoort.nlVerdere daling aantal VSV-ers

Ook het afgelopen schooljaar is het aantal VSV-ers verder gedaald, vooral binnen de ROC’s en het AOC 

Bekijk het volledige artikel ...

Steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs halen hun diploma. Dat is goed nieuws. Het aantal voortijdig schoolverlaters is inmiddels gedaald naar 27.950. Ten opzichte van het schooljaar 2011-2012 is dit een landelijke daling van 8.300 jongeren. Dit resultaat is enerzijds toe te schrijven aan de gezamenlijke inspanningen van scholen, gemeenten en andere partners. Daarnaast is door de aangescherpte meetmethode nu in beeld welke jongeren daadwerkelijk uitgevallen zijn. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het ministerie van OCW. Kijk hier voor een uitgebreid overzicht van de schooluitvalcijfers op landelijk niveau, per RMC-regio en per mbo-instelling. Voorkom VSV door extra trajecten

Het is nog steeds mogelijk om extra trajecten gericht op ondersteuning van leerlingen in te zetten, zoals bijvoorbeeld Intensieve Coaching, Rebound MBO  en Playing for Succes. Er zijn nog plekken! 

Bekijk het volledige artikel ...

Op onze website staat meer informatie over deze zogenaamde extra trajecten. Hier staan niet alleen de intensieve trajecten beschreven, maar ook kleinschaliger trajecten zoals Big Five for Life en Leren leven met verlies. Wet Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Scholen moeten een passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 

Bekijk het volledige artikel ...

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs zijn, of met extra begeleiding op een gewone school. De huidige regeling LGF/’rugzakjes’ voor studenten in het mbo met een indicatie REC 3 en 4 vervalt per 1 augustus, evenals de huidige ambulante begeleiding. Het mbo is vanaf die datum zelf verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.

Voor studenten mbo met een indicatie REC 1 en REC 2 blijft het huidige systeem van kracht. Aspirant mbo-studenten die ondersteuning willen voor het succesvol afronden van hun opleiding, kunnen dit bij hun school aangeven. Binn’stad

“Je krijgt weer wat ritme in je leven door de school- en stagetijden”, zegt Ryan (17) over Binn’stad, een brede opleiding voor jongeren op AKA niveau van het mbo-onderwijs 

Bekijk het volledige artikel ...

Bij Binn’stad hebben leerlingen ’s ochtends les in de basisvakken Nederlands, rekenen en werknemersvaardigheden, en ‘s middags lopen ze stage om zich te oriënteren op hun beroepskeuze. Per maand wordt bekeken of de leerling door kan stromen. Is dit het geval? Dan kan de leerling naar de reguliere AKA. Een leerling kan ook uitstromen naar leren en werken.

De lessen worden gegeven door docenten van het Alfa-college. Jongerencoaches van Opleiding Binn’stad ondersteunen de leerling. De klassen zijn klein, en er is veel persoonlijke begeleiding.

Stagelopen is mogelijk in alle richtingen, en vindt plaats in de binnenstad van Groningen. Opleiding Binn’stad levert op:

-  Onderwijsritme opdoen
-  Beroepskeuze maken
-  Doorstromen naar reguliere AKA
-  AKA diploma (mbo niveau 1) halen bij reguliere AKA
-  Doorstromen naar mbo niveau 2 of naar werk

Binn’stad organiseert wekelijks voorlichtingen in het Leerhonk, aan het Boterdiep 34 in Groningen. Kijk voor meer informatie op de website van Binn’stadEye-Opener in Veendam

Het Noorderpoort in Veendam biedt onder andere plek aan cursisten die het op andere opleidingen wat moeizaam volhouden. De pilot Eye-Opener ondersteunt ze nog verder bij het behalen van hun startkwalificatie 

Bekijk het volledige artikel ...

Vaak kampen deze cursisten met verschillende problemen. Eén van de signalen was dat ze vaak te laat kwamen, of soms helemaal niet in de lessen verschenen. Daarom zijn twee Eye-Openers (coaches) aangesteld. Ze maken afspraken met de betreffende cursisten over schoolbezoek, en halen ze desnoods ’s ochtends thuis op om naar school te gaan. Contact met ouders/verzorgers speelt een belangrijke rol in het motiveren van de jongeren. Deze interventie heeft bij de meeste deelnemende cursisten geleid tot verbeterde structurele schoolgang en verminderde kans op voortijdig school verlaten. De pilot wordt gefinancierd vanuit de regiomiddelen en is met een nieuwe groep verlengd. De mogelijkheden voor borging en uitrol worden momenteel onderzocht.

Neem voor meer informatie over de Eye-Openers contact op met Janine Jager, janine.jager@dekompanjie.nl of Johanna van de Meulen-Broekhuizen, j.broekhuizen@noorderpoort.nlToekomstTeams

Op alle mbo-scholen is volop beweging rondom de ToekomstTeams, waarbij de begeleider vanuit school en de RMC-trajectbegeleider vroegtijdig samen optrekken om leerlingen binnenboord te houden. 

Bekijk het volledige artikel ...

Door samen te werken, korte lijnen en heldere regie lukt het nog beter om leerlingen te bemiddelen naar een vervolgopleiding. Lukt dit toch niet, dan wordt de VSV-scan ingevuld en wordt de regie overgedragen aan de RMC-trajectbegeleider.

Toekomstplan

Op een aantal scholen wordt in de ToekomstTeams inmiddels geëxperimenteerd met het Toekomstplan; een middel om leerlingen en hun ouders/verzorgers zelf meer verantwoordelijk te maken voor het verloop van de schoolloopbaan, waar nodig ondersteund door de school of het RMC

Jongeren schrijven onder begeleiding van de school of RMC hun eigen Toekomstplan. Daarin geven ze onder andere aan waarin ze zich willen verbeteren en hoe ze hun volgende opleiding tot een succesvolle afronding willen brengen. Het is de bedoeling dat het Toekomstplan onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe intake. Instroommomenten & doorstroomtrajecten

In de eerste helft van 2013 is onderzocht waarom meerdere instroommomenten bij bepaalde opleidingen wél mogelijk zijn, en waarom dit bij andere opleidingen niet het geval is. Inmiddels is een overzicht beschikbaar van opleidingen waar twee instroommomenten mogelijk zijn 

Bekijk het volledige artikel ...

Het is belangrijk dat er genoeg instroommomenten zijn, zodat leerlingen bij een verkeerde keuze niet te lang thuis hoeven te zitten. Ook wordt door de inzet van het Toekomstplan het ‘zomaar’ stoppen en aansluitend beginnen aan een nieuwe opleiding zoveel mogelijk voorkomen, met gerichte hulp en begeleiding van de school en RMC/Leerplicht. Het doel van doorstroomtrajecten is dat leerlingen niet uitgeschreven worden, maar binnen de ‘oude’ opleiding aan een gericht programma deelnemen om binnen drie maanden te starten met hun nieuwe opleiding. Alle MBO-instellingen hebben vanuit de VSV-regiomiddelen budget ontvangen om doorstroomtrajecten te implementeren. Het succes van deze trajecten wordt deels bepaald door de mogelijkheid om in te kunnen stromen tijdens het schooljaar.

Ten aanzien van de instroommomenten hebben alle mbo-scholen inmiddels aangegeven wat bij hen wel en niet mogelijk is. De komende periode onderzoeken we of we tot een gezamenlijk aanbod kunnen komen, verspreid over de mb-scholen. Op elke school is nu een medewerker verantwoordelijk voor de doorstroomtrajecten. Voor de duur van maximaal drie maanden blijft de jongere ingeschreven en kan daarna direct beginnen met de nieuwe opleiding. De uitdaging voor de komende periode is om goedgekeurde en aansprekende doorstroomtrajecten te ontwikkelen. Vip-status

De mbo-instellingen zullen de afspraken rondom de Vip-status niet continueren 

Bekijk het volledige artikel ...

Vanzelfsprekend blijft het verstandig om een leerling te adviseren om zich aan te melden vóór 1 april. De kans om toegelaten te worden is dan veel groter, en is er meer tijd om bij een onverhoopte afwijzing een andere opleiding passende opleiding te vinden. Intergrip

Uit de evaluatie van Intergrip is gebleken dat de gebruikers tevreden zijn over deze software applicatie die processen, procedures en informatievoorziening rondom de overstap naar het mbo inzichtelijk maakt 

Bekijk het volledige artikel ...

Jos van Rijthoven heeft inmiddels een (bij)scholing georganiseerd voor nieuwe gebruikers, zodat iedereen op de hoogte is en kan werken met Intergrip. Hieronder de tussenstand op dit moment van de ingevoerde gegevens van vorig jaar, en van dit jaar.

Jaar

Vervolgkeuze ingevoerd

In behandeling

Definitief

Aantal

2013

28%

18%

0%

4222

2014

45%

35%

1%

4290

verschil

+ 17%

+ 17%

+ 1%

 

SterkTeam

De leden van SterkTeam werken bij de overheid, het onderwijs, zijn ondernemer of ze zijn zelf jongere. Ze promoten en verspreiden succesvolle initiatieven en werkwijzen en inspireren scholen, werkgevers en gemeenten om samen te werken om de jeugdwerkloosheid aan te pakken 

Bekijk het volledige artikel ...

SterkTeam wil de kansen op werk van jongeren vergroten en samen met werkgevers kijken naar de kansen die zij jongeren kunnen bieden. Het uitgangspunt daarbij is: ieder werk telt. Iedereen verdient een kans om mee te bouwen aan sterker Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van SterkTeamProgramma Preventie schooluitval Stichting Kinderpostzegels

Met het programma Preventie schooluitval richt Stichting Kinderpostzegels Nederland zich op kinderen met leer- of gedragsproblemen in het regulier of het speciaal onderwijs die een specifieke aanpak of extra hulp nodig hebben om het risico van schooluitval te verminderen 

Bekijk het volledige artikel ...

De stichting concentreert zich op preventie, en legt de focus daarbij op de overgang van primair naar voortgezet onderwijs (ca. 10 tot 15 jarigen). Voor het voorkomen van schooluitval is een goede beheersing van taal- en rekenvaardigheden noodzakelijk. Achterstanden moeten zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Kinderpostzegels steunt daarom projecten gericht op de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Voorwaarde is wel dat het om buitenschoolse projecten en programma´s gaat. Projecten die Kinderpostzegels momenteel steunt en die onder deze component kunnen vallen zijn de VoorleesExpress en enkele Weekendscholen. Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van Stichting KinderpostzegelsNoorderBaanBattle

Het is tegenwoordig lastig om aan een passende baan te komen wanneer jongeren klaar zijn met hun opleiding. Voor vacatures wordt vaak minstens drie jaar werkervaring gevraagd. Bij NoorderBaanBattle gaan starters zelf aan de slag om werk te vinden 

Bekijk het volledige artikel ...

In een team met andere gemotiveerde werkzoekenden vormen jongeren samen een netwerk waarin ze kennis, ervaring en contacten met elkaar delen. Elk team krijgt een coach. De coaches zijn succesvolle mensen uit het bedrijfsleven, die precies weten hoe jongeren hun talent kunnen omzetten in een baan. Zij helpen het team om een plan van aanpak te maken en te presenteren aan werkgevers maar ook aan het grote publiek.

Het team dat de meeste leden aan een baan helpt, wint de competitie in juni. Diverse bedrijven hebben al werkervaringsplekken beschikbaar gesteld.

Voor wie?

Jongeren (16-27) uit Groningen, Assen en Hoogezand die klaar zijn met de opleiding (mbo, hbo of wo) en op zoek zijn naar een baan kunnen zich hier aanmelden. Nieuwsbrief oktober 2013 Bekijk de nieuwsbrief ...
Nieuwsbrief mei 2013 Bekijk de nieuwsbrief ...
Nieuwsbrief september 2012 Bekijk de nieuwsbrief ...


Email facebook twitter LinkedIn Hyves