Laatste aanpassing website op: 23-06-2021
Genereer PDF Print deze pagina

VSV Convenant 2016 - 2020

De afgelopen jaren zijn we actief geweest in het voorkomen van Voortijdige School Verlaters ( VSV-ers). Dankzij de inzet van alle partners hebben we samen een bijdrage kunnen leveren aan het door de minister gestelde doel van Landelijk maximaal 25.000 VSV-ers in 2015.

Op dit moment voeren we de activiteiten uit het verlengingsjaar 2015 – 2016 uit.

De minister heeft opnieuw middelen ter beschikking gesteld om het aantal VSV-ers nog verder te beperken, de landelijke doelstelling voor 2020 is maximaal 20.000 VSV-ers per jaar.

Echter in de regelgeving rondom de toekenning van middelen en de doelgroepen is wel het één en ander veranderd.

Zo komen er ook middelen beschikbaar voor de nieuwe doelgroepen:

  • Kwetsbare jongeren*
  • Oud VSV-ers .
  • Leerlingen uit het Praktijk Onderwijs (PRO).
  • Leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

*kwetsbare jongeren kunnen zowel ingeschreven jongeren zijn als oud VSV-ers

Daarnaast blijft er een bedrag beschikbaar voor:

  • Ingeschreven cursisten op het VO en MBO.

Naast deze aanpassing op het doelgroepenbeleid heeft de minister verder bepaald dat de RMC contactgemeentes een regierol krijgen op de verbinding tussen de sociale domeinen (Jeugdzorg/WMO en participatie) en het onderwijs. Immers, juist op de snijvlakken van deze domeinen, is goede samenwerking en afstemming noodzakelijk om zoveel mogelijk cursisten binnenboord te houden of weer te krijgen.

Vanwege de uitbreiding van de doelgroepen blijft er per saldo minder geld te besteden aan  de begeleidingsactiviteiten zoals we dat tot dusver gewend waren.

In de nieuwe gezamenlijke aanvragen (per RMC contactgemeente)  zijn er opnieuw middelen gereserveerd voor begeleidingsactiviteiten. Wat we nu nog niet weten is wat de budgetten zijn en of alle betrokken organisaties ook weer opnieuw van de partij kunnen zijn. Eén en ander is nog afhankelijk van de detailinvulling van de aanvragen.

Nadere info hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Voor actuele vragen neem contact op met:

Gerry Blaauw, Projektleider VSV Groningen
g.blaauw@noorderpoort.nl
06-53326134

 Email facebook twitter LinkedIn Hyves