A

ACOA
Adviescommissie onderwijs-arbeidsmarkt

aoc
agrarisch opleidingencentrum

B

bbl
beroepsbegeleidende leerweg

bol
beroepsopleidende leerweg

bpv
beroepspraktijkvorming

BRC
brancheregiocombinatie

BVE
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

BZK
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

CAO
collectieve arbeidsovereenkomst

CBA
Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening

Cinop
Centrum voor innovatie van opleidingen

cob
commissie onderwijs bedrijfsleven

Colo
de vereniging Centraal orgaan landelijke organen beroepsonderwijs

CVV
Centrum voor Vakopleiding

CWI
Centrum voor werk en inkomen

D

DGO
dienstverlenend en gezondsheidszorgopleidingen

dt
deeltijd

E

EB-kamer

Educatie en Beroepsonderwijs-kamer

EVC
erkenning van elders verworven competenties

EZ
ministerie van Economische Zaken

F

FNV
Federatie van Nederlandse Vakverenigingen

fte
fulltime equivalent (volledige baan)

G

G-25
de 25 grootste gemeenten

GROS
Grensoverschrijdende regionale onderwijssamenwerking

H

ho
hoger onderwijs

I

IIT
Integraal Instellingstoezicht

ITS
Instituut voor Toegepaste Sociologie

J

JOB
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

K

KSB
kwalificatiestructuur beroepsonderwijs

KSE
kwalificatiestructuur educatie

L

LGF
Leerlinggebonden Financiering

lob
landelijk orgaan voor het beroepsonderwijs

M

mdw
marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

MKB
werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf

N

NT2
Nederlands als tweede taal

O

OCW
ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OCTO
Onderzoek Centrum Toegepaste Onderwijskunde

Oop
onderwijsondersteunend personeel

P

PAEPON
Platform van Aangewezen/Erkende Particuliere Onderwijsinstellingen in Nederland

PLATO
Promotie lerarenmobiliteit arbeidservaring en training in het onderwijs

PO
primair onderwijs

R

RBA
Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening

REC
Regionale expertisecentra

rmc-functie  
regionale meld- en co÷rdinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

ROA
Research centrum voor onderwijs en arbeidsmarkt

ROC
regionaal opleidingencentrum

RUBS
registratie uitstroom en bestemming schoolverlaters

S

SER
Sociaal Economische Raad

SESAM
internationaal programma Stage-uitwisseling en Samenwerking

SF
studiefinanciering

SUWI
structuur uitvoering werk en inkomen

SZW
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U

UWV
Uitvoering werknemersverzekeringen

V

VAVO
voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

VBO
voorbereidend beroepsonderwijs

VBTB
beleidstraject Van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording

VMBO
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VOA
voorbereidende en ondersteunende activiteiten

VO
voortgezet onderwijs

VSO
Voortgezet speciaal onderwijs

VSV
Voortijdig Schoolverlaten

vt
voltijds

VVA
Vakopleiding Administratie en Automatisering

VVE
Voor- en Vroegschoolse Educatie

VVO
Vereniging voor Voortgezet onderwijs

vwo
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

W

WEB
Wet educatie en beroepsonderwijs

WGR
Wet Gemeenschappelijke Regelingen

WIW
Wet Inschakeling Werkzoekenden

WMO
Wet medezeggenschap onderwijs

wo
wetenschappelijk onderwijs

WOR
Wet op de Ondernemingsraden

WSF
Wet op de Studiefinanciering

Z

ZAT
Zorg Advies Team

ZMOK
Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

ZioS
Zorg in en om de school