Jaarverslag RMC Noord Groningen | 2018-2019

Lichte stijging VSV- Percentage vraagt om meer focus

Hoge der A

Inleiding

Begin maart 2020 kwam het ministerie van OCW met sombere cijfers over voortijdig schoolverlaten (VSV). Het gezamenlijke doel om volgend jaar het aantal schoolverlaters te hebben teruggedrongen tot onder de 20.000 lijkt niet haalbaar. Sterker nog, het aantal schoolverlaters nam toe tot ruim boven de 26.000. Om deze trend te keren is het nodig om voor de komende convenantperiode goede afspraken te maken met het ministerie.

In de RMC-regio Noord Groningen is ook een licht stijgende lijn zichtbaar. Wel slaagt onze regio er nog steeds in onder het landelijk gemiddelde te blijven. Over het afgelopen schooljaar was er in onze regio sprake van 147 jongeren die voortijdig het onderwijs verlieten. Dat levert een VSV-percentage van 1,83% op. Landelijk is dit percentage 2%. Vooral in het MBO was op niveau 1 sprake van een stijging. In het Voortgezet Onderwijs stabiliseerde het aantal VSV’ers.