Jaarverslag RMC Noord Groningen | 2022-2023

Aantal voortijdig school-verlaters gestabiliseerd

Schoolverlaters gestabilisieerd

Inleiding

In de doorstroomregio Noord Groningen Eemsmond is het aantal voortijdig schoolverlaters in 2022- 2023 nagenoeg gelijk aan dat in het jaar ervoor. Kwam het percentage vorig jaar uit op 2,71%, dit jaar is het 2,61%. Het past bij het landelijk beeld waarbij het percentage al twee jaar ongeveer 2,4% is. Het aantal schoolverlaters kwam uit op ruim 30.000. In onze regio gaat het om 187 voortijdig schoolverlaters.

In een brief aan de Tweede Kamer spreekt onderwijsminister Dijkgraaf zijn zorg uit over deze ontwikkeling. Zeker in het licht van het streefgetal voor 2026 van 18.000 schoolverlaters. Met een gericht actieprogramma wil hij de oorzaken van voortijdig schoolverlaten aanpakken. Het gaat dan om persoonlijke problemen, uitstroom naar werk zonder startkwalificatie en verkeerde studiekeuze. Volgens het actieprogramma moeten onderwijs en overheid hun krachten bundelen in een regioplan.

In ons werk komen we veel psychische problematiek waaronder eenzaamheid

De oorzaken voor het voortijdig schoolverlaten zijn herkenbaar voor de Doorstroomcoaches in de Regio Noord Groningen Eemsmond. ‘Eigenlijk zien we nog steeds de naweeën van corona’, zegt Kim Wierema. ‘In ons werk komen we veel psychische problematiek waaronder eenzaamheid tegen. Dat vraagt de nodige aandacht van ons. We hebben vaker contact met ze dan in het verleden. Voor veel jongeren zijn we een laagdrempelig aanspreekpunt.’

Voor het Doorstroompunt was 2022- 2023 een lastig jaar vanwege veel personele wisselingen en het overlijden van trajectbegeleider Nanno Bijlholt. Een man die met zijn tomeloze energie vaak de juiste toon wist te vinden bij ouders en jongeren. Een man ook die de regels voor zich liet werken in het belang van jongeren en studenten die hij onder zijn hoede had. Met zijn bijzondere combinatie van intuïtie, nuchterheid en ervaring was hij ook van grote waarde voor zijn collega’s.

Doorstroompunt

Cijfers nader beschouwd

Van de 187 voortijdig schoolverlaters waren 26 afkomstig vanuit het voortgezet onderwijs. De andere 161 verlieten het MBO. Ten opzichte van de landelijke streefcijfers deed de regio Noord Groningen Eemsmond het beter voor zover het om de uitval op niveau 1 gaat. Het percentage uitvallers bedroeg 15,5%, terwijl het streefcijfer 22,4% is. Voor de andere niveaus scoort de regio minder goed dan de landelijke streefcijfers. Vooral op niveau 3 blijft de regio wat achter met een percentage van 6,5% en een streefcijfer van 3,8%

In de gemeente Het Hogeland is het percentage voortijdig schoolverlaters in het afgelopen schooljaar licht gedaald van 2,6% naar 2,2%. In de gemeente Eemsdelta was de ontwikkeling omgekeerd. Hier steeg het percentage licht van 2,9% naar 3,1%. Van oudsher zijn mannen oververtegenwoordigd onder de voortijdig schoolverlaters. Toch is het percentage vrouwen dat uitvalt de laatste jaren aan het stijgen. Vorig jaar was het voor het eerst meer dan 2%. Het past in het beeld van de Doorstroomcoaches dat meer jonge vrouwen te maken hebben met mentale problemen.

Van RMC naar Doorstroompunt

Afgelopen schooljaar nam het RMC, het Regionale Meld en Coördinatiefunctie, afscheid van zijn naam. Vanaf mei 2023 is het verdergegaan onder de noemer Doorstroompunt. Uit onderzoek bleek namelijk dat de naam RMC bij jongeren en professionals onduidelijkheid opriep. Sommigen dachten zelfs eerder aan een ziekenhuis.

Jongeren zelf vonden dat de naam Doorstroompunt het beste aangeeft wat doel en functie zijn. Namelijk voor jongeren die zijn uitgevallen of moeite hebben met school, laten doorstromen naar werk en/ of terug naar school. Ze kunnen daarvoor een beroep doen op de Doorstroomcoach, índerdaad de nieuwe naam van de RMC-consulent.

Huidig logo
Nieuw logo