Uitval op het MBO

Wanneer een student stopt met de opleiding is voor een goed vervolg een goede overdracht tussen de betrokken professionals belangrijk.
Hoge Der A Stella Dekker Fotografie (5)

Uitval op het MBO

Elke MBO-opleiding heeft zijn eigen ondersteuningsstructuur. Het doel is er samen voor te zorgen dat iedere student de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft en op een passende plek terecht komt, zodat hij zich verder kan ontwikkelen. Dat kan een nieuwe opleiding zijn, maar ook werk. Of een hulpverleningstraject. Hier lees je meer over welke organisaties hierbij betrokken kunnen worden en vind je alle VSVvoortijdig schoolverlaten-trajecten in de provincie Groningen.

Begeleiding vanuit de opleiding

De eerste contactpersoon op de MBO-opleiding is de mentor van de student. Daarnaast zit er een medewerker uit het Zorgteam van de opleiding in het begeleidingsteam voor de student. In dat team zitten verder nog deskundigen van het Doorstroompunt+ en SAWSchool als Wijk.

In onderstaand schema wordt de begeleiding weergegeven.

RZ2 3655

Extra begeleiding vanuit de school

Elke school heeft een eigen begeleidingsstructuur. In grote lijnen ziet die er hetzelfde uit op de verschillende ROC’s:

1. Mentor, studieloopbaanbegeleider
2. Zorgteam, Studieloopbaancentrum, Begeleidings Advies Team
3. Overige specialisten zoals orthopedagogen en onderwijskundigen

Meer informatie over begeleiding vanuit het MBO

Overdrachtsformulier en toekomstgesprek

Het overdrachtsformulier gebruiken we als onderlegger voor het voeren van het toekomstgesprek en het maken van het toekomstplan. Bij dit toekomstgesprek zijn bij voorkeur aanwezig:

  • de student
  • ouders/verzorgers
  • een vertegenwoordiger van de opleiding
  • de Doorstroompunt+ preventiemedewerker op de locatie of de Doorstroompunt trajectbegeleider van de woongemeente

Jongeren met een toekomstplan zijn beter voorbereid bij de intake van een eventuele volgende opleiding.

De Doorstroompunt+ preventiemedewerker die verbonden is aan de school verzorgt de terugkoppeling naar de woongemeente van de betreffende jongere.

Bij een mondelinge of schriftelijke overdracht naar het Doorstroompunt van de woongemeente hoeft het formulier niet meer volledig ingevuld te worden. Je hoeft alleen aan te geven dat de overdracht heeft plaatsgevonden.

Leerplicht

Is de student jonger dan 18 jaar? Dan is de leerplichtambtenaar van de woongemeente de eerste contactpersoon.

Leerplichtambtenaren in de provincie Groningen werken allemaal voor een gemeente. Meestal denk je bij leerplicht aan het voortgezet onderwijs, maar ook voor jongeren op het MBO jonger dan 18 jaar moet je bij leerplicht zijn. In de overgang van het VO naar het MBO zijn er andere partners betrokken bij het zoeken van een passende plek voor een jongere. De leerplichtambtenaar weet precies wie op welk moment betrokken moet zijn. Leerplicht heeft een verplichtend karakter en zet als dat nodig is andere methoden in om de jongere terug naar school te krijgen.

Wordt een jongere bijna 18, dan zal de leerplichtambtenaar bepalen of en hoe de samenwerking met het Doorstroompunt wordt opgestart. Op het moment dat de jongere 18 wordt, zorgt de leerplichtambtenaar voor een goede overdracht naar het Doorstroompunt.

Expertise en Consultatieteam MBO

Het Expertise Consultatie Team MBO werkt voor alle MBO scholen in de provincie Groningen.

Het ECT denkt mee en adviseert als de professionals om een student heen vast lopen. Om wat voor reden dan ook kan het stagneren, het lukt (nu) niet om de student het reguliere onderwijsprogramma te laten volgen. Zijn er nog mogelijkheden voor aanpassingen binnen het onderwijs zodat het wél lukt? Of kan de student beter (tijdelijk) iets anders gaan doen, en wat dan? Is er een bestaand traject of moet er een traject op maat bedacht worden? En hoe zit het dan met de financiering? Het ECT heeft tijd beschikbaar om antwoorden te vinden op deze complexe vragen en heeft brede kennis van de mogelijkheden. Het ECT kan als dat nodig is een maatwerktraject bouwen.

We werken daarbij graag met de partners samen en gaan uit van het belang van de student en diens toekomstperspectief. Doel is in eerste instantie terugdringen van voortijdig schooluitval; het ECT is een aanbod van VSV Groningen. Maar uiteindelijk staat het belang van de jongere voorop: hoe en waar komt die het beste tot zijn recht en kan zij of hij zich zo goed mogelijk ontwikkelen?

Het ECT bestaat uit:

Aanmelden kan na telefonisch overleg via het formulier.

VSV trajecten

Ben je op zoek naar een VSV-traject in de provincie Groningen? Op deze website kun je samen met de jongere kijken welke trajecten er zijn, voor wie ze zijn en waar ze worden aangeboden.

Annie Spratt CV3nkG7XIwg Unsplash

Vind je een passend traject, meld de jongere dan aan via het aanmeldingsformulier.

Bekijk de VSV-trajecten

Onderzoek VSV trajecten 2023

In 2023 heeft Alexander Impact onderzoek gedaan naar de gezamenlijke uitgangspunten en impact van de regionale aanpak VSV 2020-2024. Wat zijn de effecten geweest van de VSV aanpak in de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en hulpverlening en wat zijn de hieraan verbonden maatschappelijke kosten en baten?