Uitval op het MBO

Wanneer een student stopt met de opleiding is voor een goed vervolg een goede overdracht tussen de betrokken professionals belangrijk.
School Dropout Standing People Graduation 260nw 363589958

Uitval op het MBO

Elke MBO-opleiding heeft zijn eigen ondersteuningsstructuur. Het doel is er samen voor te zorgen dat iedere student de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft en op een passende plek terecht komt, zodat hij zich verder kan ontwikkelen. Dat kan een nieuwe opleiding zijn, maar ook werk. Of een hulpverleningstraject. Hier lees je meer over welke organisaties hierbij betrokken kunnen worden en vind je alle VSVvoortijdig schoolverlaten-trajecten in de provincie Groningen.

Begeleiding vanuit de opleiding

De eerste contactpersoon op de MBO-opleiding is de mentor van de student. Daarnaast zit er een medewerker uit het Zorgteam van de opleiding in het begeleidingsteam voor de student. In dat team zitten verder nog deskundigen van het RMCregionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten+ en SAWSchool als Wijk.

In onderstaand schema wordt de begeleiding weergegeven.

Ryan Tauss JVwb9LjxJ08 Unsplash

Extra begeleiding vanuit de school

Elke school heeft een eigen begeleidingsstructuur. In grote lijnen ziet die er hetzelfde uit op de verschillende ROC’s:

1. Mentor, studieloopbaanbegeleider
2. Zorgteam, Studieloopbaancentrum, Begeleidings Advies Team
3. Overige specialisten zoals orthopedagogen en onderwijskundigen

Meer informatie over begeleiding vanuit het MBO

Overdrachtsformulier en toekomstgesprek

Het overdrachtsformulier gebruiken we als onderlegger voor het voeren van het toekomstgesprek en het maken van het toekomstplan. Bij dit toekomstgesprek zijn bij voorkeur aanwezig:

  • de student
  • ouders/verzorgers
  • een vertegenwoordiger van de opleiding
  • de RMC+ preventiemedewerker op de locatie of de RMC trajectbegeleider van de woongemeente

Jongeren met een toekomstplan zijn beter voorbereid bij de intake van een eventuele volgende opleiding.

De RMC+ preventiemedewerker die verbonden is aan de school verzorgt de terugkoppeling naar de woongemeente van de betreffende jongere.

Bij een mondelinge of schriftelijke overdracht naar het RMC van de woongemeente hoeft het formulier niet meer volledig ingevuld te worden. Je hoeft alleen aan te geven dat de overdracht heeft plaatsgevonden.

Leerplicht

Is de student jonger dan 18 jaar? Dan is de leerplichtambtenaar van de woongemeente de eerste contactpersoon.

Leerplichtambtenaren in de provincie Groningen werken allemaal voor een gemeente. Meestal denk je bij leerplicht aan het voortgezet onderwijs, maar ook voor jongeren op het MBO jonger dan 18 jaar moet je bij leerplicht zijn. In de overgang van het VO naar het MBO zijn er andere partners betrokken bij het zoeken van een passende plek voor een jongere. De leerplichtambtenaar weet precies wie op welk moment betrokken moet zijn. Leerplicht heeft een verplichtend karakter en zet als dat nodig is andere methoden in om de jongere terug naar school te krijgen.

Wordt een jongere bijna 18, dan zal de leerplichtambtenaar bepalen of en hoe de samenwerking met het RMC wordt opgestart. Op het moment dat de jongere 18 wordt, zorgt de leerplichtambtenaar voor een goede overdracht naar het RMC.

Expertise en Consultatieteam MBO

Het Expertise Consultatie Team van het MBO ondersteunt je als je vast loopt in het zoeken naar een passende oplossing voor een jongere. Collega's van het ECT MBO kunnen je bijvoorbeeld helpen met het bouwen van een maatwerktraject.

VSV trajecten

Ben je op zoek naar een VSV-traject in de provincie Groningen? Op deze website kun je samen met de jongere kijken welke trajecten er zijn, voor wie ze zijn en waar ze worden aangeboden.

Annie Spratt CV3nkG7XIwg Unsplash

Vind je een passend traject, meld de jongere dan aan via het aanmeldingsformulier.

Bekijk de VSV-trajecten